Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge gevoelens en bestaan als de evengenoemden in onze bijeenkomst niet gevonden worden, heb ik ze evenwel aan uwe aandacht willen voorstellen, om u te waarschuwen, opdat gij door hen niet van den weg der waarheid afgetrokken wordt, en bij den schijn die sommigen van zich geven, echter leert »de geesten te beproeven of zij uit God zijn, dewijl vele valsche profeten uitgegaan zijn in de wereld."

1 Joh. IV: 1.

Doch onder ons, die thans vergaderd zijn, zullen misschien vele onkundige , zorgelooze en onbekeerde zondaars , die de waarheid niet verstaan en door haar niet vrijgemaakt zijn, gevonden worden. De Heebe is een onfeilbaar hartenkenner, maar naast God kent de mensch zich zeiven het best, en daarom beveelt de Apostel, 2 Cor. XIII: 5: «Onderzoekt u zeiven, of gij in het geloof zijt, beproeft u zeiven! Laat ons de onderscheidene toestanden van sommigen wat nader gaan beschouwen.

Sommigen zijn, helaas! zoo onkundig in de leer der waarheid dat zij van de eerste beginselen derzelve bijna geheel onwetend zijn. Naar de mate van hunne kennis te oordeelen, zou men eerder denken dat zij altijd onder de heidenen geleefd en verkeerd hadden , dan dat zij onder de Christenen geboren en opgevoed waren. Van waar zulk eene onkunde? Och, Mijne Hoorders! de treurige ervaring leert dat vele ouders, ofschoon zij bij den doop hunner kinderen voor God en de Gemeente de belofte afleggen: »dat zij dezen in de leer der waarheid naar hun vermogen zullen onderwijzen, of doen en helpen onderwijzen er later niet aan denken, veel minder er aan beantwoorden, en alzoo de opvoeding hunner kinderen verwaarloozen, tegen het bevel Gods bij Efez. VI: 5: «Voedt uwe kinderen op in de leering en vermaning des Heeren." En gewoonlijk zien wij, wanneer de kinderjaren voorbij zijn , dat dan velen de lust, en zoo als men ook wel eens voorgeeft, de tijd ontbreekt om onderzoek te doen, of zich te laten onderrigten. Velen schamen zich hunne onkunde te openbaren, willen liever onwetend

Sluiten