Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toorn Gods, die komen zal over alle goddeloozen en werkers der ongeregtigheid, die God niet kennen en het Evangelie Zijns Zoons ongehoorzaam zijn ! Ja, God zal met vlammend vuur over u wraak nemen ! Hoort het toch onkundige , zorgelooze, onbekeerde menschen ! Ook gij , die met eene farizeeuwsche geregtigheid voor God meent te kunnen bestaan, ook gij ligt onder den toorn Gods, en de vloek zal u overkomen als gij buiten de geregtigheid van Christus blijft. Zondaars ! ieder oogenblik kan de Allerhoogste uwen levensadem wegnemen, en u uit den geestelijken in den eeuwigen dood doen nederstorten! Wat zal het vreeselijk zijn, uwe oogen in de hel te openen, en daar voor altijd te liggen in de eeuwige pijn! Denkt eens aan den vreeselijken toestand van den rijken man , wien een droppel water geweigerd werd tot verkoeling zijner tong. Luk. XVI: 24, 25. O! als dat uw lot zal worden! Mogt de schrik des Heeren u nog bewegen tot het geloof in den eenigen Heiland, tot regte erkentenis van de waarheid!

Het is echter nog niet verloren, Geliefden! Tot dat voorregt kunt gij nog komen. Wij moeten u niet alleen het oordeel aankondigen, maar ook het Evangelie prediken. Gij kunt nog verlost worden van zonde, vloek.en toom! Gij verkeert noch aan deze zijde van de eeuwigheid en leeft onder de middelen der genade. Christus, die Zaligmaker is en volkomen zalig maakt allen, die door Hem tot God hunne toevlugt nemen, wordt u nog verkondigd. Hij roept zondaars, ja ook de grootste en snoodste zondaars, door middel van het Woord, dat zij tot Hem zullen komen, en belooft hun, dat Hij hen verlossen zal van den last der zonde en ongeregtigheid, hunne schuld verzoenen en hen bekleeden wil met kleederen des heils en den mantel der geregtigheid. Zondaars! als gij Hem vindt, vindt gij het leven, en trekt een welgevallen van den Heere. Als gij Hem waarlijk deelachtig wordt door het geloof, en met Hem in gemeenschap komt, dan zijt gij verlost, dan zijt gij voor den tijd en voor de eeuwigheid zalig. Maar dit is ook de

Sluiten