Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor vrijgemaakt," En waarom niet? Hebben zij daartoe geen regt? Ja, Gods Woord, dat onfeilbaar zeker is, spreekt hen vrij. Maar wat is dan de oorzaak dat zij het ook zeiven niet durven doen? Het is dat ongeloovig redeneren tegen de waarheid. Men stelt zich zeiven eenen regel, hoe men moet werkzaam zijn en leven, als men zich voor bekeerd zal mogen houden. Deze of dergelijke gedachten vervullen hunne ziel: «Behoorde ik tot de vrijgemaakten door de waarheid , dan moest ik niet zooveel zonde en verdorvenheid in mij bevinden. De waarheid moest mij meer ter harte gaan. Ik moest meer verbrijzeld en verootmoedigd wezen over mijne zonden. Ik moest meer aan de wereld gestorven zijn, en haar meer ter zijde kunnen zetten. Ik moest dan meer gevoelige genade aan mijn hart ondervinden. Wat ik daarvan geniet, is niet genoeg." Ziet, Geliefden! ik heb hier zeker den toestand en de redeneringen van sommigen uwer beschreven. Maar zegt mij, zijn uwe bedenkingen overeenkomstig met Gods Woord, of zijn ze er mede in strijd ? Ongetwijfeld is het laatste het geval. Al de redenen die gij voor uw ongeloof bijbrengt hebben geenen grond. Want niet uwe bevinding of gestalte, maar het geloof in den Heere Jezus maakt u zalig. Zijt gij een arm zondaar geworden in u zeiven? Is Jezus u volstrekt noodzakelijk tot zaligheid, en juist zoo, als het W oord Hem aan u openbaart ? Hebt gij een hart ontvangen dat met de waarheid van Gods Woord instemt? dat vereenigd is met al des Heeren volk, om den Heere in geest en waarheid naar Zijn Woord te dienen ? Kunt gij op dit alles ja en amen zeggen? Ziet, dan verstaat gij de waarheiden zijt door haar vrijgemaakt, Ons tekstwoord zegt het; gij moogt door ongeloof dat niet tegenspreken. Wij zeggen ook tot u, gelijk de IIeere Jezus eens zeide tot de Emmaüsgangers: »0 onverstandigen en tragen van harte, om te gelooven al hetgeen de profeten gesproken hebben." Luk. XXIV: 25. Och, bidt den Heere dat gij meer van het ongeloof, dat toch zonde in u is, moogt verlost worden ,

Sluiten