Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des vuurs, die daar brandt van vuur en sulfer. Mogt gij alle hoop eens opgeven; mogt liet met u nog eens worden buiten hoop! mogt gij die legerplaats verlaten, dan zou Christus u

onmisbaar en dierbaar worden.

Maar velen, die de legerplaats hebben verlaten, zullen weiliet na al het overwogene ontmoedigd vragen: zou ik dan ook nog wel buiten de legerplaats mij bevinden? M. G. denkt niet, dat gij uwe wettische gestalte geheel verliest; neen, zoolang het eigen ik nog leeft, zult gij daarmede te strijden hebben. Denkt niet, dat gij uw aardschgezmd hart geheel kwijt zult worden aan deze zijde des grafs. Zelfs de Davids klagen nog: „wat kleeft mijne ziel aan t stof Het is slechts de vraag, of dat wettische en wereldsgezinde hart tegen uwen wil in u is overgebleven, of gij daartegen strijdt. En dit kunt gij niet ontkennen. Gij wordt er hoe langer hoe meer aan ontdekt, gij schaamt en verfoeit uzelwn hierover en het zou uw lust en keus zijn om geheel en volkomen den Heere te dienen. O, zet dien strijd moedig voort, laat die vlijers u niet aftrekken, maar jaagt er naar om alles te zijn voor uwen beminden Bruidegom Jezus.

II.

"Wil noemden die vermaning in de tweede plaats ge wig t vol met betrekking tot de taak, die zij ons oplegt. De Apostel spreekt ongetwijfeld op zinnebeeldige wijs, als hij ons toeroept: „Zoo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats." Immers is Christus door dat Jeruzalem der schaduwen, door dat wettische en wereldsgezinde Israël reeds uitgeworpen, zoodra Hij optrad in de wereld. Als Hij geboren zal worden, is er geene plaats in de herberg, maar wordt een beestenstal zijn kraamkamer en een voederbak zijn wieg. Naauwelijks eenige dagen oud, zoekt Herodes Hem te dooden en Hij moet vlugten naar Egypte. Een arme en verachte opvoeding is Zijn deel en als llij optreedt in de were otn te prediken en Zijne heerlijkheid te openbaren, zoo wordt Hij verguisd, gehoond en gelasterd. Weldra wordt Hij gevangen cenomen, als een Godslasteraar ter dood veroordeeld en aan den heidenschen regter overgeleverd. En hoe Zijne onschuld ook gebleken is, Hij wordt tot den kruisdood veroordeeld. Na bespot, bespogen en gegeeseld te zijn, wordt Hij werkelijk uitgeleid uit de legerplaats, uit Jeruzalem, naar Go gotha, om gekruisigd te worden. Ziet hoe men Hem, vergezeld van

Sluiten