Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid van Christus. Ziet toe, dat gij geen reden of oorzaak geeft aan de wereld om u te lasteren; want dan wordt gij niet om Christus' wil gesmaad, maar gij lijdt als een kwaaddoener en zijt oorzaak, dat Christus om uwentwil gesmaad wordt, ja, wat zeg ik, gij zelf smaadt Christus. Toont, dat gij de legerplaats hebt verlaten, leeft onberispelijk, belijdt uwen Heiland in de wereld en getuigt van Hem tegenover de wereld. En wordt gij dan gesmaad, o draagt zulks geduldig en denkt aan het woord van Jezus: „een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, en een discipel niet meer dan zijn meester." Worden wij weinig gesmaad, onderzoeken wij dan of wij niet te veel gemeenschap aaiiknoopen met de wereld, of wij wel getrouw zijn. O laat ons met Mozes de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom achten dan de schatten van Egypte, ziende op de vergelding des loons. Die toch hier met Christus lijden, zullen eenmaal met Hem verheerlijkt worden. AMEN.

Sluiten