Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden? Naar den mensch gesprokén, kon de Heer eiken dood sterven, alleen dien dood niet. Maar dat is dan ook naar den menscli gesproken en een herhaald bewijs onzer onkunde en blindheid. Immers s Heeren Raad is vervuld; de geschiedenis leert het ons, en de Joden hebben tevens eigenwillig dien dood aan den Heilige Gods doen voltrekken. ,Kruis Hem, kruis hem' zoo luidt hunne verwoedde taal en laat Barabbas los; zij hebben vele vonden gezocht, ja waarlijk, ook om den Romeinschen landvoogd tot hun gevoelen over te halen, ook om den gehaten Nazarener ten diepste te vernederen. En Pilatus geeft toe; toen gaf hij Hem over om gekruisigd te worden; zoo werd 't rechtsgevoel des landvoogds schijnbaar niet gekwetst, zoo werd der Joden begeerte bevredigd, maar zoo werd-ook door 's Heeren Voorzienigheid Zijn Raad vervuld; geen ding

geschiedt er oöit gewisser dan 't hoog bevel uit Zijnen mond!

Maar waarom moest_ de Christus den kruisdood sterven ; waarom die ontzettende gedachte voor Hem werkelijkheid worden; waarom deze eisch, voor ons zoo onbegrijpelijk, m den raad van Hem besloten, Wien mets te hoog noch te wonderlijk is ? Heeft het iets meet rn, dat Christus gekruisigd is geweest, dan of Hij mei een anderen dood gestorven ware? Zoo luidt de vraag in onzen heidelbergsclien catechismus. En 't antwoord is: ja het, want daardoor ben, ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag, op Zich geladen het'ft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was.

Zoo spreekt 't geloof; zoo verklaart de geloovio-e de beteekenis van 's Heeren kruisdood, waar hij in 'Uicht des Geestes acht mag geven op 's lieren weg, ja op dien weg van liefde en trouw, van heilrijke wonderen en wondervolle,! raad, Heer ai maak mij Uwe wegen door Uw >\ oord en Geest bekend!

,Door 's Heeren kruisdood ben ik zeker, dat Hij de

Sluiten