Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ses van God vervloekt was, waarom de Christus dien dood ondergaan heeft? Maar dan hebben we ook Christus en Dien gekruisigd van noode; de apostel zegt dus niets te veel! Neen voorwaar, Christus en Dien gekruisigd alleen kan ons redding aanbrengen; Hij heeft den vloek weggenomen, den vloek der wet die .op mij verloren adamskind rust, aangezien ik tegen Gods gebod mij opmaak om den Hoogheilige naakt en ellendig en toch schaamteloos te naderen. Zie, 't kruis heeft Zijn Naam niet kunnen verduisteren; integendeel Zijn Naam verheerlijkt 't kruis, maakt 't tot een schitterend licht voor alle eeuwen, tot 't teeken van Gods vrije gunst. Was 't kruis eenmaal, gelijk wij in onze inleiding opmerkten, 't meest verachtte werktuig des doods, thans is 't juist dank zij den Christus 't symbool des levens. Geen christen zonder dat kruis; de school van dat kruis is de school van het licht uit den hooge. O indien dat kruis ons nog eene ergernis is, en toch vleesch en bloed kunnen er zich niet mede verzoenen (bedenk zulks, ongeloovig medezondaar, want dat kruis geeft den doodsteek aan alle vleesch en aan alle eigengerechtigheid des vleesches,) indien dat kruis ons nog eene ergernis is. daar is geene zaligheid buiten dat kruis ; geene vergeving van zonden dan pleitende op Dien die geene zonde kende, maar zonde gemaakt is; geene verlossing dan in Hem, die een vloek is geworden tot behoudenis van des doods schuldigen. Ons vleesch ergert zich dat het in dien vernederden, versmaadden, gekruisten

Jezus zijn heil moet zoeken, maar buiten dat kruis, verre

van Jezus een eeuwige toorn en vloek Gods over elk onboetvaardig harte. „Gij zult als God wezen", zegt de satan, fluistert ons hart ons toe, o gruwlijk tooverwoord, dat zoovele zielen verderft, maar ook rampzalige ontgoocheling als het eenmaal te laat zal wezen. Neen, hoort wat de Hoogheilige tot den satan zegt: „stof z«lt gij eten al de dagen uws levens" ; dat ondervindt

Sluiten