Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satan, want elk zijner werken wordt verbroken, elk zijner werken draagt zijn eigen straf met zich mede ; de apostel getuigt dan ook, hoe God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. „Stof zult gij eten al de dagen uws levens ', o de wereld ondervindt het, want wordt de raad deivolkeren niet door den Heere verbroken ! De eeuwen getuigen 't, dat al de vruchten der volkeren werk stof is en tot stof wederkeert; dat wat wijsheid zij ook verkondigden op het gebied des geestes, de dwaasheid onder een volgend geslacht er haar zegel opzette; dat wat grootheid zij ook bereikten, de vergetelheid zulks vernietigde, het woord des Heeren alleen blijft in deieeuwigheid. „Stof zult gij eten al de dagen uws levens", o 't gevallen schepsel, hoe hoog 't zich ook verheffe, ervaart 't, al wil 't zulks niet erkennen ; wat des vleesches is, is zonde, is den dood onderworpenen keert terug tot 't stof, terwijl de vloek Gods op de ziel rust; hoe hoog ook geklommen naar eigen schatting, de val zal des te dieper wezen; hoe krachtig ook voor 't oog, des te meer zal de zwakheid blijken in 't uur der ternederwerping door 's Heeren hand. Stof zult ge eten al de dagen uws levens, terwijl alleen de vloek en de straf des Hoogheiligen eene ontzettende werkelijkheid zullen zijn; dat wij 't hooren en verstaan mogen onder de voorlichting des Heiligen Geestes, opdat de zonde onze zonde in ons oog moge worden en hare macht van ons gehaat en geducht: opdat de schuld onze schuld worde en Jezus Christus en Dien gekruisigd alleenlijk onze toevlucht, Machtige Jacobs verbrijzel ons harte en bekeer ons om Jezus wille, dan zullen we van verre staan maar met een berouwvol, verootmoedigd hart, met eene zuchtende heilbegeerige ziel!

En of wij nu bekommerd zijn om onze zonden of

Sluiten