Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verborgenheid der godzaligheid is groot, ja voorwaar! een geheim des hemels, maar naar Gods verkiezing in de zondaarsharten Zijns volks neergelegd, een schat des in Christus geredden zondaars, maar alleen aan 't kruis geopenbaard en in 't licht des kruises flonkerende als een edelgesteente in 't zonnelicht. O dat kruis van Golgotha! voor 't geloof eene noodzakelijke waarheid want aldus is Gods Raad volbracht; alzoo zijn de beloften uit 't evangelie der belofte vervuld; alzoo is aan Gods gerechtigheid en heiligheid genoeg cedaan, die eischte dat de zonde tegen Gods majesteit

O "

met de zwaarste straf gestraft werd.

0 dat kruis, goddelijk wondergeheim! want zonder den Christus is 't een naakt hout, een dorre stam, een hout des vloeks; maar Christus en Dien gekruisigd dat is voor 't volk van God verkoren een troost voor hun kruis; Zijn vloek verlost hen van allen vloek, Zijne schande is hunne eer. Zijne striemen hunne genezing. Hii laat zich aan 't kruis nagelen en alzoo baant Hij hun een weg, den weg ten hemel; Hij laat zich aldus in zijne vernedering verhoogen en in zijne veiliooging vernederen om een wedèrhoorig kroost tot zich op te trekken naar omhoog. Wondervol mysterie! zalige waarheid! want nu kan 't ons goed zijn bij dat kruis, goed te midden van schande, smaad en smart, is het ,reen wonder! — maar wat znn Gods daden andeis dan wonderen!

We lezen in de Heilige Schrift, dat de Zoon des menschen geene plaats vond, waar Hij 't hoofd konde neerleggen, maar we lezen ook, dat Hij aan t kruis genageld zijnde !t hoofd boog en den geest gaf; toen ging Hij in tot zijne ruste, waarin Zijne duurgekochten om Zijnentwil zullen deelen. Daarom zult gij, kind Gods. op aarde verkeerende of daarboven zwevende ook geene ruste vinden, de discipel is niet boven den meester ; alleen in die oogenblikken, dat ge aan 't kruis

Sluiten