Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk meent dat 't wereldrad beter zoude loopen indien zijn wil en wensch maar opgevolgd werd ! Het gansche schepsel te zamen zucht, o het is waar, maar als de Heere zegt: „alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve maar 't eeuwige leven hebbe," dan vindt Hij geen gehoor, dan hebben de menschen de duisternis liever dan het licht. En wederom: als de Verlosser aan 't kruishout uitroept: „het is volbracht," volbracht al den wil des Yaders tot behoudenis van verlorenen, volbracht het middelaarswerk des eenigen Hoogepriesters, voleindigd den weg der vernedering tot in den smaad en vloek des gehangenen en veriatenen van den Yader, welk zondaarsharte verblijdt er zich van nature in, wie hoort 't en dankt er God voor dat aldus vrede en verzoening is aangebracht? Immers niemand; daar is er geen, die naar God vraagt; zij keeren zich een ieder naar zyn eigen weg.

Alzoo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn' eeniggeboren Zoon gegeven heeft, maar ach, indien de Heere 't hierbij liet, geen enkel zondaar zoude den weg ten hemel betreden hebben noch dien zoeken; de kribbe van Bethlehem, 't kruis van Golgotha wie zoude er nog van weten! Maar o wat liefde en ontferming, wat barmhartigheid en trouw dan ook des Heeren, waar Hij niet alleen Zijn Zoon gegeven heeft maar ook 't heil door Zijnen Geliefde aangebracht, toepast op harten van Hem vervreemd en verwijderd! Ja waarlijk, de Schrift getuigt 't herhaaldelijk, dat God nog met 't verlorene te doen wil hebben al vraagt dit niet naar Hem, dat Hij nog bemoeienissen houdt met schepselen die Hem naar de kroon steken. Zijne liefde heeft de Heere betoond in de zending en overgave Zijns Zoons, maar Hij betoont haar nog in de toepassing der door Christus verworvene zaligheid aan harten, die vervuld

Sluiten