Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar herhaaldelijk zullen zij in de woestijn omgeleid worden; de kinderen Gods moeten 't weten, dat 't hier heneden niet is; dat zij op aarde eene leerschool doorloopen, waarbij zij zich zeiven niet kunnen leiden; dat zij een ellendigen mensch met zich slepen wiens juk hun zwaar valt, wiens verzoeking hen dikwerf ontrouw en afvallig maakt; daarom leidt 's Heeren goedheid hen gedurig in de woestijn, opdat zij zich nooddruftig en naakt, kreupel en blin'd zullen erkennen, op Hem alleen hunne hope stellen en behoefte gevoelen aan een woord uit Zijn mond naar hun hart. Zoo leeren zij Hem kennen als een genadig God, die een eindeloos geduld heeft met Zijn volk, maar ook als een wondervol God, o aanbiddelijke majesteit en heerlijkheid! Want zij hadden 't nooit gedacht, dat de Heere de behoeften huns harte zoo kende als zij zeiven, maar nu blijkt 't dat Hij die behoeften nog zooveel te beter kent en doorgrondt; want zij hadden nooit verwacht dat s Heeren vertroostingen zooveel zaligheid bevatten voor hun doorwond en ganscli verslagen harte en nu ondervinden zij dat 's Heeren redenen den honig ver te boven gaan in streeling van 't gemoed. 'O indien 's Heeren roepstem ons gelokt eil Zijne hand ons in de woestijn omgevoerd heeft, voorwaar uit 't hart zal 't geloofslied dan ook oprijzen: „keer weder, mijne ziel, tot uwe ruste, want de Heere heeft aan u welgedaan,' want Hij zal ook naar 't harte spreken, opdat dit zich in Hem verblijde en Hem roeme bij elkeen als een God van volkomene zaligheid.

Dat deze beloften nu vervuld worden en dat eene groote schare uit alle natie en geslachten, en volken en talen door God verkoren vrede en troost, blijdschap en zaligheid in den Heere vinden zal, is t niet ter wille van Hem, den Eengeborene des \ aders, die gekomen is om zondaren zalig te maken, om Gods wil te volbrengen en heil aan te brengen ? Is t niet, omdat

Sluiten