Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op uw eigen kracht, door een magerheid aan uwe ziel te zenden. Dan verbergt de Heer zijn vriendelijk aangezigt, zoodat gij moet uitroepen: ga ik voorwaarts, zoo is Hij daar niet, of achterwaarts, zoo en bemerk ik Hem niet, opdat gij zijn nabijheid op prijs zoudt leeren stellen, en Hem aanloopen als een waterstroom. En zoo is het ook met al de verzoekingen, die u treffen, opdat gij uzelven zoudt wantrouwen. Treft u moeite en verdriet, gij leert dat hier het land der ruste niet is. Maar dit laat de Heere u ontmoeten, opdat gij zijn heiligheid meer zoudt deelachtig worden.

Welaan, gedraagt u als ellendigen, leunt en steunt door geloof en gebed op uwen Heiland, en zoekt door zijn kracht uzelven te verloochenen, en tot zijne eer te leven, zoo geniet gij hier reeds de vrucht van de zaligheid. Gij zijt deelgenooten van het hemelsch koninkrijk, houdt dat steeds in het oog, en wandelt als de zoodanigen door deze woestijn. En als de loopbaan ten einde is, zult gij de kroon des eeuwigen levens ontvangen. Want Jezus zal zijn belofte bevestigen en u toeroepen: komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het koningrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Amen.

Sluiten