Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

Letten wij in de behandeling op twee zaken:

1°. Op den Persoon, van welken hier gesproken wordt

waarom de bruid Hem noemt: "Mijn Liefste. 2°. Op hetgeen zij van Hem getuigt: »Hy is my een bundeken myrrhe, dat tusschen mijne borsten vernacht. # 3°. met een woord ter toepassing te besluiten.

De Heere geve ons Zijnen zegen! Dat, zij zoo.

I,

De Persoon van welken gesproken wordt is CHRISTU de tweede Persoon in l.et aanbiddelijk Wem,, dm met 1 Vader en den H. Geest waarachtig en eeuwig God», V in den eeuwigen vrederaad liet op «b genome, li.ad, de menschelijke u.tunr aan te temen en dus al. Middelaar beloofd werd er. geloofd den; Die om de uitnemende liefde tot Ztjn volk welvoege »de Liefste" kan genoemd worden. Want om haar liefde te betoonen, is Hij haar Borg I»*™0™' ^<mJ, baar met Zijn bloed ge,ocu. 0'' " '

en keft meerder liefde dan deze, dal .emani z,,n to » ^ vaar zijne vrienden. Wij hebben dus een,ge stil t, staan bij de bruid, die va» gebefd

die van haar zelve betuigt-. Ik lm zwart. Vers 5. D ztj niet uit kracht va» schepping, want God beeft „ensch re* gemaakt, Pred. VII: 29; maar »,t krach, va baren val inons eerste verboudshoofd Aham, waarin door de zonde , van alle hare uitnemende schoonheid, waa mede haar God versierd had, is berooid, het bee van ^ is verloren, en de mensch nu geneigd is om Goct en zij» naaste te haten; en zoo is hij een overtreder der t>~1 J wet geworden. Hij ligt onder den vloek, ja, onder ^ vonnis van de eeuwige verdoemenis; hij heeit zijne sers liefde verlaten en kan, noch wil tot God wederkeeie ^ Met regt mogt de bruid zeggen: »Ik ben zwart. H° ^ moet men denken, kan God dezulken liefhebben met °c eeuwige liefde? Kan Jezos dezulken als Z jne bruid ver^i':

Sluiten