Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5:211 ■ En kan de H. Geest woning nemen in zulk een liart?

haar zelve aangemerkt was zij walgelijk. God kou, van u©ge Zijne heiligheid, geen gemeenschap hebben met den 2°ndaar. Zijn regt eischte voldoening, en de zondaar kon §eetie voldoening geven , dan Gods straf te dragen in de e®Uwige verdoemenis, waarin Gods regt vaardigheid zou ^ orden opgeluisterd , maar nooit voldaan zou worden ; en lWrom zou haar straf tot in alle eeuwigheid hebben moeten v°°rtduren. Maar het was des Vaders welbehagen, dat z°ndaars werden vrijgemaakt. De Zoon stelt zich als Borg ÏQor de uitverkorenen; Hij neemt op zich om hunne natuur &atl te nemen en in dezelve voor hunne schuld aan de §eregtigheid Gods te voldoen, zoo dat Hij, die geen zonde §ekend heeft, zonde voor ons gemaakt is, opdat wij zouden 1,v°rden regtvaardigheid Gods in Hem. 2 Cor. V '■ 21. Zoo 6eft Hij voor hunne schuld Zijne ziel moeten uitstorten in ^0 dood, ja, met Zijn bloed hen moeten vrijkoopen. Zoo ^eeft Hii voor hen de wet moeten volbrengen, opdat zij üiet alleen verlost zouden worden van de schuld, maar ook Mer hunne schoonheid in Hem zouden verkrijgen en regt "^vangen op het eeuwige leven. Door deze liefdedaad doofde de Vader de uitverkorenen aan den Zoon tot Zijn ^gendom. »Zij waren Uwe, maar Gij hebt ze mij gegeVetlzegt Jezus, en zoo heeft Jezus de Zijnen uit alle ü°od en dood verlost, en hen tot Zijne bruid en eigendom Ogenomen. Nu kon de Vader met zondaren in gemeenSchap treden, hun vrede schenken, en de H. Geest, op Sr°nd van de aangebragte geregtigheid, woning maken in 'lunne harten, de zonde uitdrijven, Gods beeld in de ziel °prigten en haar Hem hartelijk doen liefhebben. De bruid ^emt Hem * haar Liefste." Zij kon teregt met Asaph ^ggen: »Wien heb ik neffens U in den hemel ? NefFens U mij ook niets op de aarde. Ps. LXXIII: 25. Al wat Hem was was gansch begeerlijk. Zoo is het voor de Moovigen, als zij met het geloofsoog hunnen Bruidegom hijgen te aanschouwen ; dan zien zij dat Hij is het ai-

Sluiten