Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"aar alle bedekselen afgenomen , en zij zag zich naakt voor C>°4 staan. Zijne heiligheid deed haar beven, en hare 2°ndige vuiligheid deed haar van haar zelve walgen. Nu *ag zij dat hare boelen haar het eeuwig verderf berokkend a,lden• en haar eerste man, de wet, rr.agteloos was, •aar .daarvan te verlossen. Waar nu heen? Is aai' ^etn, dien zij trouweloos had afgewezen ? Maar van geduld, van de liefde, van de lijdzaamheid van dezen te veel gevergd. Hij was afgewezen en, op Zijne klop* aan de deur van haar hart, niet binnen gelaten. Daar0tïl moest zij uitroepen : Mijne hope is vergaan, en mijne verwaehting van den Heere! Zij kon niet anders zich voorden dan eeuwig om te komen. Maar ziet! in dezen toe^and toonde Christus haar, dat, ofschoon Zijne liefde door IUHr veracht was, Hij haar echter liefhad met eene eeuwige dat gijn bloed haar reinigde van alle zonde , en dat 'jne gehoorzaamheid haar eenen vrijen ingang zou geven in koningrijk dei' hemelen. En zietdaar! hier herinnerde zich , hoe dat Hij haar hart genomen, en zij het met eens werd, om zich, ten koste van vrije genade, door etft te laten zaligen en Zijn eigendom te zijn voor tijd en ^uwigheid, zeggende: »Zet mij als een zegel op uw hart, ^ als een zegel op uwen arm; want de liefde is sterk als ® dood , harder als het graf, vurige kolen, vlammen des JQeren : vele wateren zouden dezelve niet kunnen uitblus» Zij kon zich nu niet genoeg verwonderen over de leic^ü van haren Bruidegom, die haar Zijne genegenheid bedeelde, in Zijne liefde zich zeiven aan haar overgaf, 5)1 haar zich ondertrouwde in regt, maar ook in goedertierenheid en barmhartigheden; zoo dat zij nu door het geloof betuigen: »Ik ben mijns Liefsten , en mijn Liefste is Ja, zij ondervond dat haar Bruidegom getrouw was, ^8choon zij zich hare ontrouw nog gedurig bewust was, en sterkte de geur van deze genadegave haar tegen al aar inwonend gebrek. Zijne gemeenschap versterkte haar §6l*of in de vriendschap met God. Van dat zij de Zijne

Sluiten