Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was geworden, kwam Hij haar telkens eens bezoeken: da» eens, door Zijn Woord zoo levendig voor haar te maken » als of zii Hem zeiven hoorde spreken; dan eens, door haaf te vergasten aan de tafel des Yerbonds, zoo dat hare liefde gaande werd , als zij Hem voor haar zag zoo bitter lijden en sterven, en dat voor zoo eene; dan, als zij in het een' zame haar hart naar Hem voelde uitgaan; dan, als zij, i» het gezelschap der vromen, uit haar hart hoorde spreken. 6! Wat was het haar dan menigmaal wonderlijk , zoo da' zij, door den H. Geest, in Hem het aangezigt des Vaders, zoo vriendelijk en zoo minnelijk aanschouwde, als haar ver' zekerende, dat Hij op haar niet meer toornen, noch schel den zou. Ja, bergen mogten wijken en heuvelen wanke' len, maar Zijne goedertierenheid zou in eeuwigheid ni«' wijken, en het verbond mijnes vredes zal niet wankelen i zegt de Heere, uw Ontfermer. Jes. LIV\' 10. Met ee$ woord, de liefde van haren Bruidegom verbond haar zo" naauw aan Hem, dat Hij haar gansch begeerlijk wa5 Hoogl. V: 16. Daarom zegt ze: «Mijn Liefste is mij eet bundelken myrrhe, dat tusschen mijne borsten vernacht."

Wat men het teederste bemint drukt men op zijn hart, en men ook de allerteederste genoegens doen smaken, 'l°c wist dan de bruid geen betere plaats voor haren Bruidegof als tusschen hare borsten, en zoo, op en in haar liar{' Even als door de warmte de myrrhe haren reuk verspreid' zoo ook verspreidde Christus Zijne genade, daar Hij "1 het hart gebonden lag. Het is een zalig voorregt als ö geloovigen de heilige kunst mogen leeren, om veel van <•' nabijheid van Jezus te proeven en te smaken, daar zij:i veeltijds klagen: »Ga ik voorwaarts, zoo zie ik Hem nietl of achterwaarts, zoo merk ik Hem niet," en overtuigd zij® dat dit door eigen toedoen veroorzaakt wordt, zoo dat Heere niet te vergeefs zegt: »Uwe zonden verbergen aangezigt des Heeren, voor u." Zoo slaan zij niet zei * eenen verkeerden weg in, en het blijft duister voor 1 ziel, daar de Heere door Zijn Woord en Geest, den ^

Sluiten