Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods volk, zoo dikwijls moedeloos nederzit ? Van waar, dat zij menigmaal geslingerd worden als de baren der zee, zij, die zich menigmaal in Zijne liefde en zoetigheid verkwikt hebben? Is het niet daarvan, dat zij zich voorstellen dat de Heere bij hen is, als het licht is, en in de duisternis niet? Leert van de bruid, hoe haar geloof Jezus omhelsde, haar aan Hem vast klemde, maar ook Hem als een bundelken Qiyrrhe deed vernachten tusschen hare borsten.

Zietdaar, Geliefden! u deze waarheid een weinig toegelicht. Laat ons nu met het gesprokene nog eenige oogen» blikken tot ons zei ven inkeeren.

ui. (y-é

Geliefde Hoorders! wat dunkt u van de bruid en hare Werkzaamheden ? Zoudt gij haar wel willen navolgen en ook Uw hart voor Christus ontsluiten? Velen zien geene gedaante noch heerlijkheid in Hem. Welligt zegt gij: Zou Jezus Zijn liefdeoog wel op ons willen vestigen ? G. H.! gij die zulks vraagt, hebt gij dan Zijne lokkende stem nog nimmer gehoord ? Och, dat uwe ooren en harten eens geopend werden! en hoort dan eens de last waarmede wij geZonden zijn. God zendt ons, gelijk Abraham zijnen knecht, om eene bruid voor Christus te zoeken, gelijk hij voor ÏZAaK, en roept ons toe: «Verkondigt dit Evangelie alle Vólkeren," En wij zeggen tot u: Verlaat uw volk en uws vaders huis, zoo zal de Koning lust hebben in uwe schoonheid. Ja, Jezus roept u: Zoon of dochter! geef mij uw hart.

Velen echter blijven deze noodiging versmaden en verachten, en zouden maar gaarne in rust gelaten zijn. De geur der zonde en de liefelijkheid der wereld nemen het hart zoo in, dat men liever zich zeiven daaraan verbindt en Jezus Versmaadt. Wij zouden op zulk een besluit u kunnen loslaten , maar dit vermogen wij nog niet; onze Heere zegt: öwingt ze in te komen. Maar hoe? Niet met geweld, 'naar om u te overreden, opdat gij door 's Heeren Geest eens gewillig gemaakt mogt worden. Gij zegt: laat ons

Sluiten