Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewonnen had , werd zij vereerd met vele versierselen.

tiog meer zult gij versierd worden, die Jezus uwe liefde schenkt; want Zijn rijkdom gaat alles te boven, o! iJogt dit ^ïet geval nu eens worden van u, die dit hoort; dit °ogenblik zoudet ge nooit vergeten , en gij zoudt met IIa gal betuigen : «Heere! heb ik ook hier gezien naar dien, die rriij aanziet?" Het zal u tot eeuwige verwondering zijn dat JEzus u verkoren heeft , znlk een' slaaf van de zonde, zulk een' walgelijke in u zeiven , en dit moet u te meer dringen, om ook, met de bruid in onzen tekst, Hem zoo innig lief te hebben, dat gij Hem als een bundelken myrrhe zoudt Willen doen vernachten tusscben uwe borsten.

Maar zijn er onder ons, die Jezus roepende en lokkende stem nog versmaden , die nog zoo gebonden zijn aan het stof, dat zij den rijkdom der genade klein achten, en vleeschelijk genot boven het liemelsche stellen ? ö Arme inensch! wat Zal er van u worden ? wie zou zich van tranen kunnen onthouden , die uw onvermijdelijk verderf inziet ? Neen , 6 neen ! iftet heete tranen moeten wij u ten val zien naderen, ö Almagtige! roept onze ziel uit, word ze nog te sterk, °verwin ze nog door Uwen Geest, en laten hunne harten voor den kloppenden Jezus nog geopend worden.

Zijn er welligt hier tegenwoordig, wier oordeel hun zegt, dat Jezus uitnemender is dan al wat de wereld heeft en geeft, liaar die zeggen: »Hoe komen wij er toe?" aan de zoodanigen antwoord ik: Gij hebt de noodiging gehoord; en vraag ik u: is de zonde u ooit bitter geworden? is Jefctrs u noodzakelijk geworden om de Zijne te zijn ? Zoo dit geen plaats vindt kuilt gij er niet toe komen. Want zoo '•et u ernst was, gij zoudt u, zoo ellendig als gij zijt, aan tJem moeten opdragen en met Hiskia zeggen: Wees Gij ^ijn Borg! Dan zoudt gij ondervinden, dat Jezus zoekt ''1 zalig maakt wat verloren is.

Maar gij, Mijne Hoorders! die bij u zei ven vaststelt, dat Wt wèl met u staat, onderzoekt eens of uw grond goed is: ^ant velen zullen zoeken in te gaan en niet kunnen. Hoe

Sluiten