Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ve-

velen worden door den vijand en him arglistig hart bedrogen. Zegt gij: 11c weet dat ik vroeger een vijand van de J godsdienst was, en nu ben ik een vriend van dezelve, ^ van daar ben ik overtuigd dat ik de zonde moet haten eü ^ laten, en gelooven dat Jezus voor mij voldaan heeft, en ^ hierin vind ik rust voor mijn gemoed — hoe vreemd zal u onze tekst wel zijn, waar de bruid zegt: «Mijn Liefste is na} ^ een bundelken myrrlie, dat tusschen mijne horsten vernacht. ^ ^ Gij kent zulk eene liefde niet, en dus ook zulk eene ge- ^ meenschap niet. Gij hebt geen meerdere behoefte aan Ja- ^ zus, dan om slechts te gelooven, dat Hij u in den lieme ^ zal brengen. Och, mogten u de oogen nog eens geopen ^ worden! Want Jezus zal wel Zijne bruid brengen in he huis Zijns Vaders, maar tot hen, die Hem vreemd zijn, ^ zal Hij zeggen: Voorwaar, ik ken u niet. j.

^ Zijn er onder u die Hem, ja, dierbaar schatten met de . bruid, maar Hem niet kannen mijnen gelijk de bruidkerk, ^ dit is voorzeker eene smartelijke zaak. De liefde zoekt alleen voedsel in de omhelzing, en dit niet te kunnen stelt ^ u voor oogen, Hem nog eens eeuwig te zullen derven! ^ en ja, regtvaardig, want gij zult God moeten billijken zoo ^ Hij u verstoeten wilde , omdat gij Hem zoo menigmaal vertoornd hadt en Zijne roepstem versmaad. Maar God eü ^ Christus te moeten missen, 6! zegt uwe ziel, dat zal ik. ' en 6' dat kan ik niet verdragen. Wel, Geliefden! weet £n dan niet, dat juist Zijne uitlokkingen en hartstreelend trekkingen Hem u dierbaar maakten? Oi vindt gij me in u wat gij wenschtet, raakt gij met u zeiven bedrogen. ^ 6! zoekt niets in u, maar alles in Hem; dat is Hem aaO ^ genaam. Hij moet Zijne schoonheid op u leggen. In He ^ is het alleen dat gij den Vader aangenaam zijt. Door Zijne^ ^ Geest wordt gij geheiligd. En hoe meer gij gelooft, ^ ^ Hij u lief heeft, hoe meer Zijne kracht in uwe zwakhe1 zal openbaar worden, en dat gij door Hem alles vermoog' Zoudt gij Hem niet met de bruid, als een bundelken myrr tusschen uwe borsten willen leggen? Wel, zietdaar, *

Sluiten