Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resterhand Gods zit en steeds voor u bidt; dat uwe zonde

0

verzoend is en Hij u Zijne vertroostingen niet zal onthouden* Geraakt, gij onder den strengen eisch van de wet, riekt da» aan deze myrrhe, en de geur derzelve zal u verkwikken et u bij vernieuwing doen ondervinden, dat Christus het eifl' de der wet is, een' iegelijk die gelooft. Geraakt gij ondef gezigt van toorn, riekt dan aan deze myrrhe en de Heer« | zal het u bevestigen, dat Hij, u aanziende in ChristuSi : nooit meer op u toornen noch schelden zal. Ja, bergen mo gen wijken en heuvelen wankelen, maar mijne goedertierenheid i zal niet wijken, noch het verbond mijns vredes wankelen, ze#, de Heere. Geraakt gij onder verzoekingen, laat de geur va« deze myrrhe zich bij u verspreiden en de vijand zal vlugtefl' Geraakt gij onder bezwijking in den strijd, riekt aan deZ< myrrhe, en gij zult u met David sterken in uwen God' Geraakt gij onder geestelijke verflaauwing van geloof, hoof en liefde, zoo deze geestelijke myrrhe maar tusschen utf' borsten vernacht, zoo zal, bij het rieken aan dezelve , ui' zulk een' nacht van duisternis de dageraad spoedig te voof schijn komen, en de Zon der geregtigheid zal u spoedig verwarmen, zoo dat uw geloof versterkt en uwe liefde zal gaande worden, zoo dat gij verkwikt wordt en niet verflaauwti al is het dat gij van Hem bestraft wordt.

En in den laatsten nood zal u deze myrrhe, namelijk Christus er. Zijne heilverdiensten, onmisbaar zijn om def dood uit te tarten, zeggende: »Dood\ waar is uw prikkel Hel! waar is uwe overwinning ? De prikkel des doods is $ zonde, en de kracht der zonde is de wet; maar Go de zij dank< die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus■

1 Cor. XV: 55 — 57. En Hij zal u, wien Hij dierbaar was < voeren in Zijne onmiddellijke nabijheid. Daar zal geen nacW meer zijn, maar daar zult gij u eeuwig in Hem, en H'J zich in u verlustigen. Daar zal zijn verzadiging van vreug de, liefelijkheden aan Zijne regterhand, eeuwig en altooS'

AMEN.

Sluiten