Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opwekkingen, de roepstemmen, die steeds tot hem worden gebragt, "opdat de gebondene de losmaking, de veroordeelde de vergeving, de beladene de rust, en de ellendige ® verlossing bij den Heere zouden zoeken. En zouden nu a die middelen vruchteloos zijn? Neen! daaronder komt 0 H. Geest werken tot overtuiging, tot bekeering, tot vrijmaking van de wet der zonde, en [tot levendinaking

ontwaking uit den slaap des doods. j

Bidden we echter, alvorens wij verder gaan, dat de Heere Zijnen Geest op ons doe nederdalen als een' regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.

TEKST: Epheze V: 14.

Daarom zegt hij: Ontwaak, gij die slaapt! en sta op de dooden; en Christus zal over u lichten.

Op eene verhevene wijze is de Apostel werkzaam otf van de verborgenheden des geloofs in dezen briefte spreke* Hij vergeet echter niet, ook de geloovigen, door krachtig drangredenen, tot de beoefening van ware godzaligheid of te wekken, niet alleen ten aanzien van hunne hooge roeping' maar een' iegelijk in zijnen stand, waarin de Heere he geplaatst had, dewijl zijne vermaning tot mannen en vro wen, tot ouders en kinderen, tot Öeeren en dienstbare gerigt is. In ons teksthoofddeel dringt hij bijzonder aan op de beoefening van de ongeveinsde broederlijke liefde, 't we hij met eene krachtige beweegreden, namelijk met de liet van Christus, aanbindt. Hij wijst hen te gelijk op ^ staat van ellende, waarin zij vroeger, en op den geluks» waarin zij thans verkeeren , zoo dat zij nu ook als kin e des lichts behoorden te wandelen, beproevende wat Heere welbehagelijk zij, 't welk hij mede met onzen te o-ezeo-den uit het Oude Verbond, als eene bekrachtig0

O ö

vermaning aandringt. . j)gt

De vermaning om te ontwaken uit den doodslaap

Sluiten