Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»A1 kwam," zoo zegt een zeker dichter,

»Al kwam Gods eigen Zoon,

Gezegend uit Zijn troon,

Mijn ziel zou niet beseffen;

Tenwaar Hij meerder kraclit Van boven met zich bragt,

Om mijn gemoed te treffen."

c. Waardoor, zult gezeggen, mag dan die noodzakelijke ontwaking Worden veroorzaakt?

Zij wordt veroorzaakt door 's Heeren Geest. Niet, dat daardoor de mensch van zijnen pligt om te ontwaken ontslagen is: neen; door de uitwendige roeping wordt hem juist voorbehouden, niet- dat hij het lan, maar dat hij het woef doen.

S> '

Hij wordt daardoor ook verantwoordelijk voor God gesteld. En door het verachten van al die vermaningen , door het versmaden van al die opwekkingen, door het verwerpen van al dien raad, door het weigeren van al die roepstemmen , als zoo vele goedertierenheden die hem tot bekeering behoorden te leiden, vergadert hij toorn als een' schat in den dag van het toekomend oordeel Gods.

Het is door den II. Geest, die het «ontwaak en sta op" tot eene ontwaking en een levenwekkend woord maakt. Dit wordt in de H. Schrift genoemd: »Een ontvangen van het beeld Gods"; .»een aandoen van den nieuwen mensch"; »ee<i ingaan in Gods koningrijk"; »een geven van een nieuw hart"; »een hooien van de stem des Zoons Gods ; «eene schepping > »eene grijping"; »eene trekking'; »eene opwekking ; «een® opstanding"-. & Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan d® eerste opstanding ; over dien heeft de tweede dood geen magt.

Waar nu die opstanding of geestelijke ontwaking do°' deze vrije, krachtige en verborgen werking des Geestes plaa^ heeft, daar kan zij niet verborgen blijven, dewijl dan slaapdampen verdwijnen, de nevelen van duisternis verdrev'11 en de verlichting der kennis in het aangezigt van Christus ontvangen worden. «sGod, die geaegd heeft)

Sluiten