Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 is het nu met hem, »dat h'et licht uit de duisternis bouclé schijnen, is degeen die in onze harten geschenen heeft, °!u te geven verlichting der kennis in het aancezigt van Je-

/">('• Ö O

2üs Christus." Bij die ontwaking wordt de mensch met een waar berouw en een gevoelig leedwezen over zijnen zonbeslaap , waardoor hij den Heere getergd en 'oeleedigd heeft, aangedaan. Hij ziet, bij het overtuigende licht des Gee,stes, de zonden in derzelver God ontaerenden aard, als waardoor Zijne deugden geschonden, Zijne majesteit gekwetst., Zijn oppergezag 'geloochend worden. Alsmede derzelver groote onbetamelijkheid, als bedreven tegen Hem, Wiens goedertierenheden vele en Wiens weldaden talloos zijn, Die ons f^n adem, het leven en alle dingen geeft, hetgeen hem beschaamd en schaamrood maakt, zoo dat hij zijne oogen l'iet naar den hemel durft opheffen. Hij heeft eene walging aan zich zeiven, van wege zijn nacht» en doodsgewaad, daarmede hij zich omhangen ziet, uitroepende met de Kerk : 0 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze geregtigWen zijn als een wegwerpelijk kleed." Schuldbelijdenis en zelfveroordeeling vervult nu het hart. Hij valt voor zijnen ■Regter neer en kent zich des doods schuldig, roept om §enade, billijkt Gods regt eu onderwerpt zich aan Gods regtvaardigheid. Met verwondering en aanbidding is hij °ver Gods lankmoedigheid en goedertierenheid aangedaan, daarom dat Hij hem al niet overlang met de ketenen der ^Uisternis, tot zijne eeuwige smart en weedom , heeft willen °inden.

Door het opregte geloof verlaten de ontwaakten het graf zonde, het graf van onwetendheid en zorgelooze gerust®id. Zij zien de gepastheid en noodzakelijkheid in Jezus, 'en zij hartelijk begeeren, naar wien zij vurig verlangen, ^ar wien zij al worstelende toevlugt nemen en op wien ztj ^cli verlaten, om door Hem van hun doodsgewaad ontdaan, Vatl hunne onreinheid gewasschen en tot dekking hunner ^aktheid bekleed te wórden. Wanneer die beminnelijke ®zus zich nu komt te openbaren in Zijne algenoegzaamheïd

Sluiten