Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, aïs van des Heeren Geest." Zoo dat zij niet alleen daardoor °pwassen..in kennis, maar ook toenemen in heiligmaking, tegen de zonde te strijden en naar Gods wet en tot Zijne eer te wandelen.

&. 't Is waar, de ontwaakten zijn reeds geheiligden. In wedergeboorte is bet beginsel der heiligmaking in ben §e\verkt. Maar dit neemt niet weg, of zij zijn verpligt om l°ortgang in de heiligmaking te zoeken. Overal worden 'Wrtoe de bevelen voorgeschreven: «Die heilig is, dat hij !°g geheiligd worde." «Laat ons ons zeiven reinigen van ^ le besmettingen des vleesches en des geestes, voleindigende

(] . . O

heiligmaking in de vreeze Gods.5' Die bevelen leeren ,11111 de verpligting kennen, en dat het nalaten daarvan zonde Neen, de eerste ontvangene hebbelijke genade is niet feöoeg om staande te blijven en om in de heiligmaking toe 1 nemep, maar Hij zou over hen lichten met nieuwe God* ^jijke invloeden, aan hen te schenken tot uitoefening van eÜige daden. Zij gevoelen zich daardoor gesterkt om tegen zonde te stryden, om hunne gebreken langs zoo meer 111 onder te brengen, om allen last van onmatige zorg en 'kommernis af te leggen. Zij hebben eene werkzame be^erte dat de trekken van Gods beeld al dieper en klaarder, ^Oor Christus , die hun van God geworden is tot lieiligma^'ng, worden ingedrukt, en dat Hij het geloof, waardoor ,51 hart gereinigd wordt, vermeerdere. «Zend Uw licht", ^ daarom menigmaal de bede, »en Uwe waarheid, opdat ons geleiden.'' Daarom hebben zij eene aanhoudende j,^°efte om in het pad van Gods geboden te loopen. Uit e^de en dankbaarheid gevoelen zij zich door dat licht opj^ekt, om bij hun geloof deugd, bij de deugd kennis, de kennis matigheid, bij de matigheid lijdzaamheid, de lijdzaamheid godzaligheid te voegen. »Hoe lief heb ^We wet", is daarom menigmaal hunne betuiging, .»zij ^ijne betrachting den ganschen dag." Komen er echter X,ls tijden van verberging, van donkerheid en duisternis,

jtevvekt, om bij hun geloof deugd, bij de deugd kennis,

5«ns

Sluiten