Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het licht van kennis, van heiligheid en van vertroosting wordet beschenen: en Hij, die het beloofd heeft, zal clan ook zeker het licht, tot dat einde, wel over u doen opgaan.

Gij allen, die door den H. Geest uit den doodslaap zijt opgewekt, en die daarvan de bewijzen bij u omdraagt, namelijk het zuchten onder de overblijfsels der verdorvenheid. het bidden om er van gereinigd te worden, het strijden tegen de zonde, de verzoekingen en de slaapzucht! De liefde, die ge gevoelt tot den Heere, Wiens gemeenschap gij toch zoekt — de liefde, die gij hebt tot de geloovigen — de dierbaarheid, die ge in Jezus ziet tegen al uw gebrek, zijn immers teekenen, dat ge den geestelijke dooden, die gevoelloos en levenloos nederliggen, niet meer gelijk zijt. Staat er naar, Hem meer te kennen, die u van God geworden is tot wijsheid, en regtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Laat de bede: «Zend Uw licht en Uwe waarheid, opdat die ons geleiden," veel uw hart vervullen. Zijn licht wordt immers door u erkend, een aangenaam, een voordeelig en een zalig licht te zijn — een licht van onuitsprekelijke blijdschap en zalige vertroosting. Hij die gezegd heeft, over de ontwaakten te zullen lichten , doe U in Zijn licht als kinderen des lichts wandelen, opdat ge als lichten schijnt in een krom en verdraaid geslacht, tot op den tijd, dat uwe levenszon zal ondergaan, om dan, naar de ziel, wanneer uw ligchaam in het graf zal rusten, met het licht der heerlijkheid omschenen te worden. Dan zal het woord geschieden dat geschreven is: »De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot eenen glans zal u de maan niet lichten; maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot eene sierlijkheid. Uwe zon zal niet meer ondergaan, en uwe maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen , en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen (genomen hebben)." En wat ge dan in dat licht ter uwe verlustiging zult zien en smaken zal wonderbaar, eeuwig wonderbaar zijn ! Amen , ja Amen.

Sluiten