Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVEN EN LIJDEN VAN DE VROUW IN SOVJET - RUSLAND

Toestand van de vrouw, die lid der party is.

Het lijden van de vrouw in Sovjet-Rusland is een onderwerp, dat niet uit te putten is. Wij moeten ons in dit hoofdstuk dus bepalen tot de zakelijke gegevens, die de levensomstandigheden karakteriseeren van die vrouwen, die een bevoorrechte klasse vormen, d.w.z. van hen, die zijn ingeschreven als lid der Comm. party. Ongetwijfeld leven zij in gunstiger omstandigheden, vooral in de groote industrie-centra, dan zij die wij in de voorafgaande hoofdstukken hebben beschreven. Zooals men weet tracht de Sovjet-regeering een hechten steun voor zich te vormen uit de leden van de Comm. partij. Om dit doel te bereiken, neemt zy alle mogelijke middelen te baat om deze minderheid uit de arbeidersklasse te voorzien van geschikte woningen en van de noodzakelijke levensbehoeften.

Naar officieele cijfers van 1932 bedraagt de vrouwelijke bevolking der Sovjet-Unie 80 millioen.

Van dit getal zijn er slechts 406.531 lid van de Comm. partij. (Zie Zu Kommun. Prosv. No. 56-'32.) Evenwel, de betere woningen en een betere voorziening in levensmiddelen en andere behoeften onttrekken de comm. vrouw niet aan de vreeselijke toestanden, zooals die in het land geschapen zyn door het comm. regime.

Sluiten