Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze gezaghebbende verklaring van een vooraanstaand communist is het beste bewijs, dat men kan geven, dat in de Sovjet-Republiek het geluk van het menschelijk wezen onvereenigbaar is met de communistische zeden, die men wil wettigen, omdat het noodzakelijk is zich geheel toe te wijden aan den opbouw van het vijfjarenplan. Zij karakteriseert ook duidelijk den toestand van de vrouw, die lid is van de comm. partij.

Bijgevolg, de toestand van de arbeidster, zelfs van de meest-bevoorrechte, n.1. het partij-lid, is meer dan précaire (onzeker).

V. Toestand van de boerin.

Al de smarten van het comm. regime zijn ten volle over de Russische boerinnen uitgegoten. Collectiveering van het dorp en haar gruwelen.

De communisten zijn er in geslaagd al de eeuwenoude gewoonten van het Russische plattelands-leven totaal te ondermijnen. Gelijk men weet, heeft het vijfjaren-plan een gedwongen collectiveering van het dorp ingesteld, gedurende welke tientallen millioenen boerderijen werden verwoest. In deze vreeselijke zaak, die de Bolsjewieken „likwidatie der Koelaks" noemen, in de massa-wegvoeringen in gedwongen arbeid en gevangenis heeft de vrouw, als haar deel aan 't lijden, ondergaan en ondergaat ze nog de ondergang van haar gezin, de moord van haar ouders en haar kinderen, de diefstal van haar zoo moeizaam verkregen goed.

Zelfs de officieele propagandisten van het communisme durven niet beweren, dat de toestand van de vrouw verbeterd is. Maar zij beweren, dat het Sovjet-bewind de boerin heeft geëmancipeerd uit haar slavenstaat van kleinburger, die niet heeft kunnen begrijpen, in haar onwetendheid, de voordeelen van den toekomstigen socialistischen opbouw.

De meer ernstigen verbergen niet, dat bijna algemeen de „onbewustheid" der boerinnen hen vijanden van het communisme doet worden.

Letten we op de Sovjetsche documenten.

Sluiten