Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand van de intellectueele vrouw.

Een der eigenaardigheden van het tegenwoordige sovjet-regime is de terugkeer tot de vroegere onbeschaafdheid.

In de vijftien jaren, dat zij aan 't bewind zijn, verdrijven de communisten stelselmatig al de vertegenwoordigers der intellectueele klasse en nemen zij alle mogelijke maatregelen om te verhinderen dat jonge menschen, die niet zijn voortgekomen uit de arbeidersklasse, de scholen voor hooger onderwijs bezoeken.

Op 't oogenblik is het getal werkelijk intellectueelen zoo gering, dat 't moeilijk zou zijn, om 't nog meer te verminderen. Ze zijn vervangen door het „leger van roode specialisten".

Wat inzonderheid de vrouwen-kwestie betreft, de intellectueele vrouw ziet zich verplicht om gelijk de arbeidster en de boerin, haar brood te verdienen evenals de man.

Gegeven, dat de vrije handel nog slechts in de herinnering bestaat, evenals over 't algemeen alle privé-ondernemingen, is de vrouw gedwongen lid te worden van de sovjet-organisaties.

Het getal vrouwen, die aangesteld zijn in de sovjet-bureaucratie is zeer hoog en neemt van jaar tot jaar toe.

Volgens de Pravda (No. 67, 1932) werken tegenwoordig 295.000 vrouwen in het transportbedrijf; 281.000 in handels-ondernemingen van den staat; 175.000 in de bureaux en 1.063.000 in de scholen en andere instituten, belast met 't inscherpen van de „proletarische cultuur".

De onderwijzeressen.

Volgens al de gegevens van de Sovjet-statistiek is de belangrijkte groep van de „intellectueele vrouwelijke arbeidsters" die van de onderwijzeressen. Zij gaan tegenwoordig het getal van 500.000 te boven. (Zie Za Komm. Prov. No. 242, 1931.)

Hier volgt een uittreksel uit dit blad: „De Sovjet-onderwijzeressen moeten een zwaren last op zich nemen. Want, boven hun gewone werk

Sluiten