Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is voor 't communisme een vruchtbaar arbeidsveld.

Dadelijk reeds treft het, dat de Palestijnsche comm. party de eenige partij is, die er in geslaagd is twee elementen, die overal tegenover elkaar staan, te doen samenwerken: de Joden en de Arabieren. De Joden domineeren sterk door hun aantal en door hun activiteit; zij zijn de voornaamste leiders. Voor 't meerendeel zijn het emigranten uit den laatsten tijd uit Polen en Rusland.

De Arabische leden komen voort uit het intellectueele en 't arbeiders-proletariaat, dat zich gevormd heeft gedurende den wonderbaarlijken groei der steden. Kleine journalisten en middelmatige schrijvers schuilen er onder de boeren, die hun akkers vaarwel gezegd hebben. Het stadsleven heeft hen ontworteld. Enkele Arabieren van goede afkomst, die in Moskou gestudeerd hebben, hebben zich bij hen gevoegd.

De partij beschikt op 't oogenblik niet over fondsen van beteekenis. Toch kan zij haar organisatie handhaven en heeft zij geld genoeg om een kleine vergoeding te verzekeren aan haar weinig overtuigde leden. Vanwaar komt dat geld? Het gouvernement, dat zorgvuldig alle geldzendingen controleert, heeft nooit een transactie van een bank kunnen constateeren ten profijte van de comm. partij. Maar Rusland heeft middelen genoeg om aan zijn agenten de noodige geldmiddelen te doen toekomen. Palestina koopt een zekere hoeveelheid Russische koopwaren. Nu schijnt het, dat deze waren van tijd tot tijd worden geleverd zonder betaling of tegen een betaling belangrijk onder de waarde

Sluiten