Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN HET ADRES VAN DEN HEER ED. HERRIOT

DE HEER PERRICHON VOOR DE DNJEFROSTROI. ')

Uitvoerige telegrammen van agentschappen, gevolgd door tal van fotografische cliché's bestemd voor de linksche bladen, lichten ons volkomen in omtrent de zeldzame ervaringen van M. Edouard Herriot in Rusland. Na in Amerika het Vrijheidsbeeld ontdekt te hebben en nadat hij in 't museum te Madrid het bestaan van Murillo en van Velasquez gewaarmerkt had, heeft M. Herriot zich gehaast, zoo gauw hij den voet op Sovjet-gebied gezet had, den dam van den Dnjepr te gaan beschouwen als den grootsten stuwdam der wereld. Men zal onzen ex-premier er niet van beschuldigen, dat hij zich wil onderscheiden door minder bekende wonderen te gaan bezoeken: zijn onderzoekingstocht dwars door de vastelanden gaat over alles wat er meer is dan „gewoon Fransch".

Zijn vlugheid van oordeel stelt hem bovendien in staat, om te volstaan met een oppervlakkig contact met de dingen, die men hem laat zien, terwijl hij zelf de consequenties trekt. Pas aan

l) Uit L'Ami du Peuple d° 5 Sept. Perrichon is de onsterfelijke held uit Labiche's comediestuk: La voyage de M. Perrichon: de rijk geworden „bourgeois", die „la mère de glacé" in Zwitserland vereert met een bezoek!

Vlugschrift No. 86. Uitgave Van de Chr. Mannen Vereeniging ,, Gij zijt allen Broeders"

Eere-Voorzitter Dr. F. ]. Krop Ie Pijnackerstraal 102-106 - Rotterdam

Sluiten