Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!KOMEN DE PAKKETTEN WEL IN RUSLAND AAN ?

De vraag is gesteld, of de pakketten die verzonden worden wel aankomen.

Daarop heeft Dr. Schabert reeds meer dan eens geantwoord, en gaarne willen wij hier zijn verzekering, dat schier alle zendingen haar doel bereiken, herhalen. Hij schrijft o.a. in Hilfen und heilen (zie mijn XVIIde radiotoespraak):

Hulp is inderdaad nog steeds mogelijk, want Rusland kan zich niet geheel afzonderen van de overige wereld. Het heeft de post noodig. Als het wil deelnemen aan het postverkeer, dan is het ook verplicht zich aan de internationale regelen der post te onderwerpen. Zoo kan het postverkeer in dienst der hulpverleening worden gesteld. Over elk pakket dat verloren ging en iedere mislukte zending kan beklag ingediend worden. Daardoor komt het, dat naar verhouding maar weinig zendingen terugkomen en wel ongeveer 5 °/o. In dergelijke gevallen is öf de geadresseerde net uit zijn woning verjaagd, öf hij is gevangen gezet, of ook wel naar elders verplaatst, en dan klopt het adres niet meer. Het is mogelijk, dat de omstandigheden van den geadresseerde veranderd zijn, dat de Tsjeka argwaan tegen hem heeft opgevat en dan mag hij geen zendingen uit het buitenland meer in ontvangst nemen, want betrekkingen met het buitenland hebben reeds menigeen een zware straf doen oploopen.

In hoofdzaak bestond en bestaat de hulpverleening hierin, dat levensmiddelen en eenige dollars voor het invoerrecht van het gezondene aan bekende adressen werden of worden gezonden. De liefde zal er echter ook op bedacht moeten zijn van de vastgestelde bepalingen betreffende inhoud, zendingen, invoerrechten enz. goed op de hoogte te zijn en er een zoodanig gebruik van te maken, dat, trots alle belemmeringen, hulp verleend kan worden. Want de willekeur is groot!

Nu eens wordt, zonder eenige reden, de invoer van onverschillig welk voedingsmiddel, laat ons zeggen: boonen, verboden; en dan weer worden de invoerrechten geheven met afwijking van eiken regel of op onzinnige wijze verhoogd. Voor een K.G. schoenwerk o.a. moet 75 roebel, d.i. + 40 dollar worden betaald.

Sluiten