Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mejuffrouw,

bl?ej do- 10 Juli was een der eerste, die ik hedenmorgen vroeg beantwoordde

HjwerktemiJn achterstalliSe correspondentie

Op mijn spreekuur werd mij echter het eerste nummer van Nieuwsbron uit de Sowjet-Unie (uitgave van de vereeniging van vrienden van de Sowjet-Unie) overhandigd,^ met een artikel over de zaak „van Os .waarin o.a. ook Uw brief aan mijn adres in extenso werd opgenomen.

De toeleg is nu duidelijk en behoef ik U met nader uiteen te zetten. Het verband

CPH^Vvïlrt™ en de Nieuwsbron, C.P.H. en V.V.S.U. springt in het oog, ook

van met-ingewijden.

Ik verzoek U derhalve mijn eersten brief ais met-geschreven te beschouwen.

Met menschen die de methode van Moskou toepassen en de „moraal" van het bolsjewisme huldigen, wensch ik in geenerlei contact te treden.

Mijn medewerkers evenmin.

Ge kunt U de moeite besparen andere brieven te schrijven en — aangeteekend ol met aan mij te adresseeren: ik zend ze ongeopend terug.

Met verschuldigde gevoelens,

w.g. F. J. KROP.

P.S. Als ge nog eens menschen ontmoet, die zich inderdaad een onpartijdige meening wi len vormen, och, geef hun dan te lezen het ontroerende boek van Tatiana Tchernavina: Echappés du Guépéou.

Sluiten