Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chef der onderneming of den chef van dienst. Nu, het „gezag" der chefs, waaromtrent het democratische gevoel van Herriot zich zoo gevleid heeft getoond, is verplicht het personeel steeds te dreigen met inhouding van die kaart. Meer nog: ieder tekort aan discipline kan voor den schuldige na zich sleepen een andere niet minder zware straf: hij kan worden beroofd van het „recht op bewoonbare oppervlakte", d.w.z. kort en goed op straat gezet worden. Men verwondert zich in deze omstandigheden niet, dat het „gezag" van de chefs goed beschermd wordt, maar men begrijpt minder goed, waarom het democratische hart van Herriot daarom zoo bewogen is.

En dan die complimenten aan het adres deibolsjewistische jeugd! Die verheerlijking van het bolsjewistische opvoedingssysteem! Als hij door een verzameling „roode pioniers" wordt gehuldigd, dan kent zijn geestdrift geen grenzen meer:

„Ik heb schoone dingen gezien in uw groote land, verklaart Herriot. Maar ik kan mij niets schooners voorstellen dan (op het congres van kinderen) de parterre gevuld met kinderen, die 't al met bloemen versierden. Ik ben er diep door bewogen geworden. Ik houd veel van kinderen en ik zal aan de Fransche kinderen zeggen, dat de kinderen in het groote land der Sovjets, vanaf hun vroegste jeugd met hun vaders trouw deelnemen aan den grootschen opbouw van de Sovjet-Unie. Ik ben trotsch op de belangstelling, die gij mijn reisgezellen en mij betoond hebt en ik geef U de verzekering, dat mijn werk, dat gericht is op de bevestiging van de franco-Sovjetsche betrekkingen, waarover gij zoo terecht gesproken hebt, dat werk in dienst van den vrede, in de eerste plaats ten doel heeft toenadering van de Sovjet-kinderen tot de Franschen,"

Dit antwoord van Herriot toont duidelijk, dat de kleine pioniers een helder inzicht hebben gehad in de politieke rol van hun

Sluiten