Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen van het gezag door het proletariaat is het met geweld omverwerpen van het burgerlijk gezag, de vernietiging van het toestel van den kapitalistischen staat (leger, politie, bestuursinrichting, rechtbanken, parlement, enz.) terwijl daarvoor in de plaats worden gesteld de nieuwe organen van het proletarische gezag, waarvan men zich voor alles bedient om de uitzuigers te verpletteren. De Sovjet-Staat berooft al zijn klasse-vijanden van hun politieke rechten. Hij is de Staat van den gewapenden proletariër".... (Uittreksel uit het program van de communistische Internationale).

„Als het waar is, zooals Lenin beweert, dat de" revoluties het werk zijn van menschen, die zich beijveren om ze in 't leven te roepen, is het van belang voor de voorstanders van sociale orde en de normale ontwikkeling der naties, om zorgvuldig de factoren en de krachten der sociale revolutie, haar verschijnselen en haar resultaten te bestudeeren.

Zulke onderzoekingen vormen in waarheid het uitgangsplint van een sterke organisatie van krachten, die vijandig staan tegenover de revolutie, tegenover dit symptoom van „sociale pathologie", dat zooveel lijden, zooveel misdaden veroorzaakt, zoovee1 onschuldigen ter dood brengt, dat zoovet menschelijke krachten verwoest, de werkpla .sen vernielt, eindelijk de intellectueele krachten der natie doet kwijnen, wat des te noodlottiger is naarmate het volk waarover het gaat, grooter en zijn cultuurpeil lager is.

(La Révolution, p. 160).

Om al deze redenen, zullen wij trachten kort te bestudeeren de opmerkingen en de resultaten van de wetenschappelijke onderzoekingen over de revoluties, vooral met 't oog op haar belang voor de praktijk.

I. De voorbereiding van de communistische revolutie.

1. Het onderzoek naar de historie der revoluties toont duidelijk, dat het voor het welslagen niet absoluut noodig is, dat de meerder-

Sluiten