Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van de bevolking overhelt naar de verwezenlijking van een bepaalde nieuwe maatschappelijke orde. Het is voldoende:

a dat er een kleine groep ') bestaat, die goed georganiseerd rust op een militaire discipline, die bestuurd wordt door een. strengen, bewusten wil tot het doel en de methoden der revolutionnaire actie.

b. dat er bestaat ontevredenheid bij de massa s, dat de revolutionnaire groep aanspoort tot den strijd, den aanval op de heerschende macht organiseert en leidt. *)

2- Om te maken dat de revolutionnaire hoofden gehoorzaamd worden door de massa's, is het_ niet noodig, dat ieder individu hun meening deelt en hun bedoelingen weet, maar de massa moet in de bekendgemaakte programs de uitdrukking vinden van haar eigen verlan2ens- En omgekeerd de wenschen der massa, al hebben ze geen vasten vorm aangenomen, hetzij ze positief zijn of negatief, moeten met tact opgenomen worden in de revolutionnaire programs. De voornaamste taak van de comm. propaganda bestaat in het exploiteeren voor revolutionnaire doeleinden van de economische eischen der massa's en van hun politieke en sociale antipathieën.

Lenin heeft over dit onderwerp de volgende instructie voor de communisten nagelaten: Men zal geen succes hebben, wanneer de aanstokers van den revolutionnairen opstand niet grondig de politieke gesteldheid hebben bestudeerd, als de sympathieën van de meerderheid der bevolking _niet zijn aan den kant der partij: alc

') Deze groep wordt tegenwoordig in iederen staat opgericht door de comm. partij, filiaal van de comm. Internale en van het gouvernement m Moskou.

) Marx, die zich reeds in 1852 interesseerde voor de zaak van de revolutie en van den gewapenden opstand (Die Demokratie am Ruder) beweert, dat de opstand een kunst is evenals de oorlog, onderworpen aan nauwkeurige wetten.

Sluiten