Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden. Sedert hebben het Sovjetgouvernement en de comm. Internationale zorgvuldig bestudeerd het middel om zoo spoedig mogelijk de „burgerlijke revoluties" om te zetten m communistische.

4. De voorbereidende actie, die ten doel heeft een comm. revolutie te verwekken om de bestaande orde te vernietigen, streeft naar het ondermanen van de fundamenten dezer ordegodsvrucht, moraal, gezin, eerbied voor het privaat bezit, vaderlandsliefde, eerbied voor de wet. Een comm. actie is onlosmakelijk verbonden 3311 ^ PropagMda van het atheïsme, van de onzedelijkheid in alle vormen, aan de aansporing tot gewelddaden en aan de revolutionnaire terreur; zij bestrijdt de vaderlandlievende gevoelens, proclameert de opheffing van den privaten eigendom, propageert het internationajSme en het materialisme. Om zijn actie over de geheele wereld uit te breiden, heeft de comm. Internationale, alter ego van het Sovjetgouvernement, een gansche reeks van hulpmiddelen in 't leven geroepen.

5. Op 't oogenblik zijn de factoren, die de comm. revolutie begunstigen, de volgende:

at' »e °n,wetendheid van de volksmassa's, wat betreft de gevolgen van de comm. revolutie voor hun eigen belangen.

b de economische wereldcrisis en de werkloosheid, die het Sovjet-Bewind met opzet verzwaart door de revolutionnaire practijken en door zijn economischen oorlog.

e. de ontwikkeling in alle staten van de socialistische partijen die, hoewel niet openlijk aansturende op universeele revolutie, toch klassehaat en geweld prediken.

d. den steun, dien het communisme vindt onder al de internationalistische elementen.

Dr Znaciecki beweert, dat onder deze elementen de rol die de Joden spelen, buitengewoon belangrijk is. Zekere Joodsche milieu's in t Westen en in Amerika houden volgens hem met op het Bolsjewisme in Rusland te steunen.

Sluiten