Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Allen moeten voor hun levensonderhoud kruipen en naar de gunst der partij dingen. Men wroet in het bolsjewistische partijvuil. Alleen hij, die door het vuil gaat, komt vooruit. Geen fatsoenlijk mensch heeft eenige vooruitzichten, ledereen is straatarm; iedereen verdrinkt in de zorgen, van den vroegen morgen tot den laten avond. Een knevelarij, een nood, waarvan men in geen enkelen kapitalistischen staat ooit eenig idee heeft gehad. Er is geen zekerheid in het leven, — wat werk en broodwinning, wat woning en verzorging, wat vrijheid en leven betreft, leder oogenblik kan men alles verliezen. Van een huiselijk geluk kan geen sprake zijn. Men is tien tot veertien uren aan het werk; men eet nauwelijks; men slaapt onrustig en slecht. U hadt eens moeten zien, hoe de menschen er hier uitzien; welk een smart uit hun oogen spreekt; niemand lacht, iedereen is terneergeslagen. En de verlaten kinderen, die rondloopen zonder onderdakl En de kleine meisjes, die zich op straat aanbieden, terwijl de partijbonzen zwelgen in overvloed! Nooit heeft de proletariër zoo gezwoegd.

Nooit in mijn leven had ik mij zooveel smart en leed kunnen voorstellen. Ik had ook nooit vermoed, dat dit algemeene lijden mij zoo zou aangrijpen. Ik liet mij veel vertellen, hoe het er vroeger in het land uitzag en hoe het tot deze ellende gekomen was. In 't eerst wilde niemand mij er iets van zeggen; men was bang te worden afgeluisterd. Maar toen kwam het los. Heele nachten heb ik in de arbeidersbarakken naar deze vertellingen geluisterd. En later, toen ik op grond van een onnoozele verdenking voor drie maanden in de gevangenis werd geworpen, heb ik menschen gezien en hooren spreken uit alle streken en standen. Daar heb ik eerst vernomen, wat ik nog heelemaal niet wist, dat bijna alle boeren in Rusland hun grond hebben verloren en dat bij deze collectiveering — zoo wordt het genoemd — de communisten, als eenige bewapende volksgroep, als ware duivels te keer gingen: zonder erbarmen onteigende men de rijkere boeren, zette hen in verzegelde goede-

Sluiten