Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles is niet te beschrijven!

Nu is het natuurlijk niet gemakkelijk zulke brieven te zenden. Maar er zijn overal steeds meer vrome lieden, die de zaak gaarne en met beleid dienen. Onlangs hebben ook de couranten hierover bericht. Er zijn n.l. rondtrekkende geestelijken, die geen gemeente hebben. Zulk een man, in lompen gekleed, kan men het ook in 't geheel niet aanzien, dat hij geestelijke is, vooral omdat hij, waar hij komt, als een bekwaam schoenmaker werkt. Maar hij heeft een behoorlijke priesterwijding ontvangen en vervult zijn ambt overal in 't geheim. Er wordt in de dorpen in een afgelegen hutje gedoopt en getrouwd; de godsdienstoefening wordt gefluisterd en iedereen bidt mee.

Daarnaast gaan ook andere menschen rond met een klein, nauwelijks te vinden vodje papier, waarop een aanbeveling in naam van Christus geschreven is. En overal waar hij komt, werkt deze aanbeveling wonderbaarlijk. Men verschaft hem eten, kleeding en werk. Naar het uiterlijk te oordeelen kon men den indruk hebben, dat het volk zich heelemaal heeft laten overbluffen en passief blijft. Dezen indruk had ik vroeger ook. Maar nu weet ik de waarheid. Achter deze lijdzaamheid ontstaat en rijpt een geweldige vernieuwing der zielen en van het leven. Het volk heeft ingezien, dat de geestelijkheid met haar waarschuwingen en preeken gelijk had, dat zij nu voor de waarheid lijdt en voor de redding van het volk in Christus werkt. In 't bijzonder bemerkt men dezen ommekeer onder de jeugd hier, ook onder de jonge communisten; zij helpen in 't geheim de geestelijken, zamelen geld in voor de kerken en plaatsen zich steeds meer vastbesloten aan de zijde der geloovigen. Er zijn zelfs gevallen, dat leden der Communistische Partij aan godsdienstoefeningen deelnemen en hun kinderen laten doopen.

De geloovige vindt zijn medegeloovige overal. Men krijgt dadelijk vertrouwen in God tot elkaar en levende

Sluiten