Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele wereld een alom heerschende bolsjewistisch partijverband."

,,30 jaar Bolsjewistische Partij'', Uitgave van de „Pravda" van 30 Juli 1933.

„Laat ons de woorden van Lenin niet vergeten: hij beweerde, dat het er, bij ons socialistisch optreden, veel van afhing, of wij handig genoeg waren om het tijdstip van den onvermijdelijken oorlog tegen de kapitalistische wereld te kunnen uitstellen, zelfs tot het oogenblik, waarop de proletarische omwenteling in Europa tot rijpheid zoude zijn gekomen of in de Koloniën een revolutie zou uitbreken, of zelfs totdat de kapitalisten, door het verdeelen der Koloniën, tegen elkander oorlog zouden gaan voeren."

Stalin, redevoering op het XVe congres Russ. Comm. Partij, Dec. 1927.

cfr. Stenogram XVe congres Russ. Comm. Partij, Dec. 1927, Staatsuitgave, Moskou 1928, pag, 47.

„De tien jaren na den dood van Lenin, gedurende welke de leiding aan den grooten Stalin was toevertrouwd, vormden een tijdvak van historische beteekenis voor de geheele wereld, door de overwinningen van het socialisme in Rusland en den groeienden invloed van de Komintern over de geheele wereld. In den thans naderenden tijd, die een tweede tijdperk van oorlogen en omwentelingen zal worden, zal de Communistische Internationale van Stalin de arbeiders van alle landen tot de Octoberoverwinning in alle landen leiden."

Bij den 70en verjaardag der Eerste Internationale, 1934.

clr. Bulletin van inlichtingen van de Russ. Comm. Partij, van het Centr. Uitvoerend Comité enz.

„Het meest waardevolle geschenk, dat de communistische partijen in de kapitalistische landen na den dood van Lenin hebben ontvangen, om hun bolsjewistische opvoeding te voltooien, hebben zij van kameraad Stalin gekregen. Allen weten nog niet, hoeveel hij, op dit gebied, aan de afdeelingen der Komintern heeft geschonken, zoowel in woorden, als in daden, zelfs in voorbeelden, betreffende de bolsjewistische leiding, door de politiek der Russische Communistische Partij, bovendien vooral door directe deelname aan de leiding der revo-

Sluiten