Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDELIJK WERKCOMITÉ Dr. O. SCHABERT

Gedenkt de wegstervende Kerk van Rusland in Uw gebeden. Gedenkt Uw geloofsgenooten door Uw gaven en stel U in verbinding met bovengenoemd Comité, dat samengesteld is als volgt:

Leden: Dr. F. J. Krop, Em. pred. te Den Haag, le voorzitter; Ds. A. Meijers, Herv. pred. te Utrecht, 2e Voorzitter; G. M. A. Laernoes,

Utrecht, 1ste secretaris; F. Goudzwaard, Hillegersberg, 2e secretaris; H. B. P. Stemerding,

Rotterdam, 1ste penningmeester; C. Kastelijn, Soesterberg, 2e penningmeester; J. E. Lasterie, Den Dolder; W. Kubes, Groningen; Ds. H.

Muys, Geref. pred. te Hijum; Ds. N. Buffinga,

Geref. pred. te R'dam; Ds. A. Dubois, Chr.

Geref. pred. te Gouda; C. A. Hodde, Rotterdam. Rechtskundig Adviseur: Mr. C. W. A. Schürmann.

Accountant: J. Duyverman, Rotterdam.

Het Landelijk Werk-Comité wil zoowel geestelijk als stoffelijk de wegstervende Kerk van Rusland te hulp komen, en de geheele Christenheid wijzen op het wereldgevaar van het bolsjewisme.

Daartoe acht het volledige, geregelde en principieele voorlichting noodig, met vermijding van hetgeen specifiek tot het gebied der politiek behoort en zich strikt buiten elke politieke actie houdend.

Men kan dezen arbeid steunen:

le. door het organiseeren van Rusland-avonden, waarvoor het LANDELIJK WERKCOMITÉ steeds bereid is zijn medewerking te verleenen;

2e. door zich te abonneeren op „Geloof en Vrijheid", f 1.50 p. j. Adres: Dr. F. J. Krop;

3e. door een busje aan te vragen; in verband daarmede vrage men aan hetzelfde adres de circulaire voor medewerkers aan, die duidelijk aangeeft op welke wijze men nog verder zijn belangstelling kan toonen.

De bewijzen dat de z.g. verbeterde Grondwet niets veranderd heeft en zeker den tragischen toestand der arme Russiche kerken niet heeft verbeterd, zijn steeds voorhanden en worden, op verzoek gaarne gratis toegezonden,

Centraal adres, ook voor den steun aan dc Finsche Kerken: Dr. F. J. KROP, Frankenslag 181, Den Haag. Giro 70603.

Sluiten