Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toespraak van den Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, bij de opening der tentoonstelling

Geachte Toehoorders!

Mij is verzocht op dezen avond een kort woord te spreken. Toen mij de vraag werd voorgelegd of ik hiertoe bereid was, heb ik geen oogenblik getwijfeld, maar terstond geantwoord, dat ik gaarne aan dit verzoek zou voldoen.

Het gaat hier immers om kostbare, geestelijke goederen!

Het Communisme toch, keert zich tegen den Godsdienst, tegen het Gezin en tegen het Gezag.

Het is daarom, dat ik het op prijs stel dezen avond in de gelegenheid te zijn gesteld U allen te waarschuwen voor de gevaren, waaraan Kerk en Staat, Godsdienst en Maatschappij, bloot staan in dezen tijd.

Het is niet mijn taak U te schetsen welke treurige, diep-treurige toestanden er thans heerschen op kerkelijk terrein in Rusland.

Straks zal Ds. Krop hiertoe gelegenheid hebben, wanneer hij spreekt over het onderwerp: „Het wereldgevaar van het Bolsjewisme en de Geloofsvervolging in Rusland".

Het is mijn bedoeling evenwel U met een enlcei woord alleen te bepalen bij ons eigen Land en Volk.

Wij allen, zullen het er over eens zijn, dat bewaring en versterking van de christelijke grondslagen van ons volksleven, bestaansvoorwaarden zijn voor het Neder-

Sluiten