Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche Volk.

Welnu, mijne hoorders, het zijn juist die christelijke grondslagen, die door het Communisme worden aangetast!

Het gaat tegen den Godsdienst, juist om de kracht, die van den Godsdienst uitgaat op het leven, zoowel op ons persoonlijk leven, als op het staatkundig leven.

Dat men in ons Vaderland op het oogenblik nog toestanden heeft, die niet te vergelijken zijn met die in andere landen, is een zéér groot voorrecht!

Dat men hier nog zoo rustig zijn gang mag gaan op kerkelijk en maatschappelijk gebied, kan evenwel een gevaar worden.

Is het niet onze dure plicht te zorgen, dat wij van die geestelijke vrijheden kunnen blijven genieten?

Of zijn wij soms vergeten, dat onze Vaderen daarvoor 80 jaren hebben gestreden en goed en bloed hebben geofferd voor het bezit, dat wij thans nog hebben?

Wie was de grondlegger van het eigen, vrije Nederlandsche Volk?

Het was de Vader des Vaderlands!

De geheele beteekenis en roeping van het Nederlandsche Volk is als het ware in één naam geteekend: Willem van Oranje!

Zegt onze historie ons niet duidelijk, dat onze opkomst, onze bloei, onze roeping, onlosmakelijk verbonden zijn aan onzen Godsdienst?

Wij zijn derhalve geesteskinderen van den Vader des Vaderlands en daarom moeten wij met hem belijden en beleven, dat wij met den Potentaat der Potentaten een vast verbond hebben gemaakt!

Mijne hoorders, ik wil U vanavond een vraag voorleggen.

„In hoeverre hebt Gij Uw beste krachten gegeven, „en hebt Gij den strijd gestreden om er voor te waken, „dat ons Land en ons Volk verzekerd zal blijven van „zijn principieelen grondslag en zijn geestelijk bezit"?

Ik hoop van harte, dat U straks niet alleen met deze

Sluiten