Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag van hier zult gaan, maar dat deze vraag U niet loslaten zal en kan.

Wanneer dat het geval moge zijn, dan kan het niet anders of er moet bij ons voorzitten een drang en een bezieling om te strijden vóór het behoud van ons geestelijk bezit.

Ons verantwoordelijkheidsgevoel zal het moeten zijn, dat ons moet dringen, opdat de rechten en vrijheden, die wij van onze Vaderen hebben overgenomen, straks door ons, onverkort, kunnen worden doorgegeven aan ons nageslacht!

Daartoe moeten wij blijven gelooven in de waarde van ons beginsel, tot oplossing van de brandende vraagstukken van dezen tijd en daarom mijne hoorders:

Steunt den arbeid voor Geloof en Vrijheid!

Doet het, om paraat te zijn tegen de demonische machten van ongeloof en revolutie, die het geluk van een Volk bedreigen.

Wanneer wij de waarde van onze beginselen ten volle beseffen en onze beginselen de geestelijke kracht van onze daden uitmaken, dan behoeven wij niet te zwalken als een schip zonder roer op den stroom van vragen en meeningen in dezen tijd!

Zoolang wij vasthouden aan die eeuwige, onveranderlijke beginselen, zóólang zal de beteekenis duidelijk zijn voor ons en voor de geslachten, die na ons komen, van da Costa's strijd- en zegezang:

Zij zullen het niet hebben Ons oude Nederland,

Het bleef, bij all' ellenden Gods en der Vaad'ren pand.

Zij zullen het niet hebben De Goden van den tijd,

Niet om hun erf te wezen Heeft God het ons bevrijdt.

Sluiten