Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamp in Siberië! Waarom? Omdat hij het ongeluk had, dat de G.P.Oe.-agent hem bij de huiszoeking in het oog kreeg!

In het geheim gelukte het ons, voor den Bisschop een nieuw, klein kruisje uit hout te snijden. Een jeugdige misdadiger gaf ons het mes, dat hij op de één of andere manier de gevangenis had weten binnen te smokkelen. Het was de stille week voor Paschen, Witte Donderdag, waarop de Russische Kerk het lijden van Christus herdenkt. De Bisschop bevestigde het kruis aan den wand van de cel en las de lijdens-evangeliën voor. De gevangenen — wij waren met 90 man in de cel — omringden hem, meest heel jeugdige boerenknapen, zoons van de „vrijwillige kolonisten", maar ook de misdadigers, die ons nog kort tevoren terroriseerden en onze broodrantsoenen afnamen. Zelfs eenige communistische medegevangenen (uit het kamp van Stalin's tegenstanders), ja, zelfs eenige G.P.Oe.commandanten, die zich wegens dienstvergrijpen in hechtenis bevonden. Als wilde dieren waren zij bij ons gekomen, nu echter waren zij niet meer te herkennen. Stilte heerschte in de cel. Slechts de woorden van het Evangelie klonken halfluid. Een jeugdige misdadiger stond voor het venster, het gezicht tegen de tralies gedrukt. Tranen liepen over zijn wangen, hij bemerkte het niet.... „Een fabriek van nieuwe menschen," neemt de G.P.Oe. pralend haar gevangenissen. Ja, een fabriek van nieuwe menschen en tijden, die echter niet onder de communistische heerschappij zullen staan.

De Paaschnacht kwam. De Bisschop zingt het Paaschkoraal: „Omhelst elkander, broeders, vergeeft hen, die U haten, om der Opstanding wille!", en roept uit: „Christus is opgestaan!" — „Hij is waarlijk opgestaan!" antwoordt hem luid de geheele cel. En plotseling klinkt een woeste kreet: „Uit elkaar, jullie tuig!" en een bewaker stormt naar binnen, verscheurt het Evangelie en voert den Bisschop weg naar den kerker....

De geschiedenis van den tweeden Bisschop T., die zich in onze cel bevond, is al bijzonder heldhaftig. Hij

Sluiten