Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginsel te verstaan hebben, en welke verhouding tusschen beiden bestaat, dan dienen wij ons allereerst er rekenschap van te geven, wat de woorden zelf beteekenen, en aan welk gebied van het geestelijke denken en voelen zij ontleend zijn. Daardoor wordt het ons al dadelijk duidelijk. dat de begrippen „ethisch" en „evangelisch" geen tegenstelling vormen. Het woord ,ethisch", zedelijk , breugt ons op het gebied van 's menschen doen en laten; van den wil en de wilsbepaling; van goed en kwaad , van heilig en onheilig. Men kan het begrip oppervlakkiger of dieper opvatten, men kan blijven binnen de grenzen van burgerlijke zeden, van deugd en ondeugd, of ook verder gaan, en doordringen tot de begrippen, zonde en heiligheid, zoodat berouw, boele, bekeering, wedergeboorte, heiligmaking enz. ook er toe behooren , toch blijft men binnen de grenzen van het doen en laten , en wat met het doen of laten van het goede in den hoogsten zin des woords samenhangt. Door te spreken van „ethisch" beginsel bedoelde chantepie de la saussaye Sr. niet zoozeer, dat zijn beginsel ethisch, zedelijk was, in tegenstelling van andere onzedelijke beginselen , maar dat het ethische zelf zijn beginsel was, dat hij van het ethische als zoodanig, in zijn diepste wezen verstaan, wilde uitgaan. Hulsman zegt in zijne brochure, als hij het gebruik van dit woord ,ethisch" voor een richting wraakt, dat het „een nietszeggende naam" is, want „alle beginselen zijn ethisch." 11) Ik meen, dat hij hierin niet geheel van eenzijdigheid is vrij te pleiten. Want als men van het ethisch beginsel spreekt, bedoelt men iets anders en iets meer, dan het be-

Sluiten