Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godgeleerden is een Reveil geweest, ook de evangelische richting, evengoed als de ethische , is , zooals go08zen zegt lé) „geboren uit eene opwekking van het godsdienstige leven , dat gebogen ging onder den last van de kerkelijke dogmatiek van een rationalistisch supranaturalisme." Ook op het Christocentrisch streven, dat beide richtingen eigen is, kan men wijzen.

Maar ondanks dit en nog meer, dat ik straks bespreken zal, mogen de beide beginselen niet ver. eenzelvigd, het verschil tusschen de beide richtingen niet voorbijgezien worden. Men ademt als het ware in een anderen dampkring in den kring der ethischen dan in die der evangelischen. Bij de eersten eene neiging tot mystiek, die tot dweperij zou kunnen overslaan, en. dikwijls, o.a. bij gunning, aanleiding geeft tot een woordenkeus, die voor een nuchter deukend mensch onverstaanbaar is, en alleen voor de ingewjjden verstaanbaar schijnt. Bij de laatsten eene verstandelijke neiging, die tot koele nuchterheid voeren kan , en op mystiek aangelegde personen den indruk van koudheid en oppervlakkigheid maakt. Bij do eersten «en gebruik maken bij voorkeur van de terminologie van johannes en paülxis , bij de laatsten een voorliefde voor de Synoptici. Bij do eersten een nadruk leggen op het geestelijk heil, bestaande in levensvernieuwing en verzoening met den heiligen God , bij de laatsten een op den voorgrond plaatsen van den Heiland, en zijn evangelie vau Gods onbegrensde Vaderliefde tot zondige menschen.

Intusschen, dit verschil is niet van zoodanigen aard, dat de beide beginselen onvereenigbaar zouden

Sluiten