Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselen zijn anti-confessioneel, beide zijn anti-naturalistisch en beiden laten een groot verschil in dogmatische overtuiging toe.

De bewering, dat het ethisch beginsel anti-confessioneel is, wekt allicht tegenspraak, en schijnt weersproken te worden door de houding der ethischen, die op enkele uitzonderingen na steeds ééne lijn trekken met de confessioneelen bij kerkelijke verkiezingen, en broederlijk met hen vergaderen. Het geeft te denken, dat een der eerste woordvoerders der ethischen, gunning, ten slotte met de confessioneelen samenwerkte om eene reorganisatie der kerk in confessioneelen zin te verkrijgen. Ik zeg dan ook niet, dat de ethischen anti-confessioneel zijn! Ware dit slechts het geval! Maar ik zeg , dat het ethisch beginsel het is. Het is zeer goed mogelijk, dat de ethischen , of alhans velen onder hen, dit niet inzien. Reeds chantepie de la saus8aye zelf schreef: „De bewustheid van de historische ljjn der Hervorming niet af te breken, maar door te trekken, is hetgeen ons aan do confessie bindt en wat wij met de confessioneelen gemeen hebben." 17) En wanneer de ethischen, als leiders van godsdienstoefeningen optredend, ook de apostolische geloofsbelijdenis in liturgisch gebruik nemen , dan maken zij den indruk , dat zij het beamen van eene confessie een belangrijk element achten van het Christen zijn. Maar niettegenstaande dit ontdekken we telkens in hunne geschriften uitspraken, die bewijzen, dat zij de oude dogma's der confessie alleen daarom vasthouden, omdat zij geen betere formuleering meenen te hebben; doch bereid zijn ze los te laten, zoodra

Sluiten