Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de samenkomst in Utrecht op 15 April als aanduiding van richting is opgegeven „evangelisch-modern". Beide combinaties nu schijnen mij afkeurenswaardig , omdat de koppeling van „ethisch" met „orthodox", en van „evangelisch" met „modern" mij voorkomt nadeelig te zijn voor de zuiverheid der beide beginselen. Dit volgt, mi. uit het anticonfessioneele en anti-naturalistisch karakter. Beteekent „anti confessioneel", dat die het ethisch beginsel zuiver wil handhaven en toepassen, zich s'ellen moet tegen het streven om eene in vaste formules en in met gezag bekleede formulieren neergelegde „leer" weer bindende kracht te geven , het brengt m.i. ook noodzakelijk mee, den naam „orthodox" los te laten; zelfs al kan men zich in het voornaamste met de als „orthodox" geldende leer vereenigen. „Orthodox" wijst niet een geheel van overtuigingen aan, maar wil alleen zeggen, dat men instemt met de leer, die als „de ware-' beschouwd wordt in een bepaalden kring. Op Katholiek standpunt is elke Protestant heterodox; de Lutheraan is het voor den Calvinist, de Calvinist voor den Lutheraan. In de Ned. Herv. Kerk kan „orthodox" eigenljjk moeilijk iets anders beteekenen dan Calvinist; d.w.z. die van „orthodoxie" spreekt, gaat uit van het denkbeeld, dat er een „ware" en een „valsche" leer is; die de ware leer belijdt, is orthodox , die eene andere is toegedaan of in meerdere of mindere mate van haar afwijkt, is heterodox En bij de vraag, wat geacht worden moet de „ware leer" te zijn in de Ned. Herv. Kerk, wordt men als vanzelf gebracht tot de leer of dogmatiek, die sedert de Dordtsche Synode in onze kerk heerschend geworden is, de

Sluiten