Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het begrip van Gods Vaderliefde op den voorgrond; jezus is hun de tolk van die liefde, de Heilige Geest de invloed van den hemelsehen Vader uitgaande om ons hart voor dio liefd? te verteoderen en voor een leven voor God ontvankelijk te maken. En daar voor ons jezus en God de Vader beslist en geheel onderscheiden blijven, verwerpen wij het triniteitsdogma. Bij de beschouwing des menschen wordt de ethische beheerscht door de gedachte van het tweeërlei le\en, het oude, onheilige, onvernieuwae leven van den ouden mensoh, en het nieuwe , geheiligde leven van den wedergeborene. liet eerste geeft hem grond voor het geloof in den zondeval , het tweede voor de opstanding van Christus. En hij ziet in den dood des Ileeren het middel om den vloek van die zondeval te overwinnen, en de opstanding mogelijk te maken. Do Evangelische echter laat zich vooral leiden in zijne anthropologie door de gedachte, dat God is onze Vader, en dat wjj zijn Zijne kinderen , met Hem verwant en tot Hom geschapen; en leidt daaruit af de noodzakelijkheid van boete en bekeering, van levensvernieuwing en van een kinderlijk geloof en vertrouwen in de almachtige en grenzenlooze liefde des Vaders, die ons de zonden wil vergeven en ons het eeuwige leven schenken. Is de dood des Heeron hem het onvermijdelijk middel, waardoor Hij tot zijn heerlijkheid komen moest, en teven3 het symbool van onze eigene loutering door lijden, de gedachte aan een strafeischende gerechtigheid, die in Christus' dood toldoening eischte voor der menschen zonde, verwerpt hjj als in strijd met het Evangelie van Gods Vaderliefde.

Sluiten