Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo is het in het geheele gebied der theologie. Hoe dicht ook de beschouwingen en inzichten van ctlüschen en evangelischen elkander naderen en in elkaar schijnen over te gaan, nauwkeurig bezien blijkt het, dat de ethische bij alles geleid wordt door hot dualistisch idee van heiligheid en genade, dood en leven, val en opstanding , oordeel en verzoening. oud en nieuw leven, en de evangelische door het monisme van eene allen dragende, leidende, verzorg nde, opvoedende , louterende , vernieuwende , heiligende en zaligende liefde van God, die geen grenzen kent, noch van ruimte noch van tijd, en daarom tot in eeuwigheid duurt en eens allen ter zaligheid voeren zal. In één woord, zooals ik in het begin reeds zeide, bij de ethischen staat het heil, bij de evangelischen de Heiland op den voorgrond. Bij de ethischen bestaat dat heil in de wedergeboorte, de evangelischen vinden de bron van geluk, het hoogste heil in de zekerheid van Gods eeuwige liefde. De Heiland is voor de evangelischen jezüs Christus ; voor de ethischen Is Hij het vleesch geworden Woord: de ethischen zien de quintessens der bijzondere openbaring hierin, dat in deze voorbijgaande, der ijdelheid onderworpen w«reld de eeuwige, onvergankelijke wereld van Gods heiligheid in Christus aan 't licht getreden is, de evangelischen zien die quintessens daarin, dat door Israëls profeten en dichters ten deele, in en door jezub den christus ten volle de grenzenlooze liefde Gods is geopenbaard, als de troost en de kracht voor den ongelukkigen door de zonde van God en het ware heil gescheiden zondaar, als de

Sluiten